Regulamin „Rockowego Orlika”

pracowni muzycznej w Przystani Twórczej


Postanowienia ogólne Regulaminu
1.    Korzystanie z „Rockowego Orlika” – pracowni muzycznej jest bezpłatne.
2.    Każdy przebywający w pomieszczeniu pracowni ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem „Rockowego Orlika” oraz Wykazem Wyposażenia Rockowego Orlika.
3.    W pomieszczeniach „Rockowego Orlika” kategorycznie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, oraz używanie substancji odurzających.
4.    Kategorycznie zabrania się wnoszenia do pracowni muzycznej przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
5.    Każdy użytkownik odpowiada za dobry stan techniczny wyposażenia pracowni.


Obowiązki i prawa:
1.    Każdy użytkownik, musi wypełnić kartę zgłoszeniową.
2.    Każdy użytkownik jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w pracowni.
3.    Użytkownik korzysta z pracowni tylko i wyłącznie, za zgodą pracownika Przystani Twórczej.
4.    Użytkownik musi zgłosić opuszczenie pracowni pracownikowi Przystani Twórczej.
5.    Korzystanie z pracowni jest możliwe tylko i wyłącznie w godzinach funkcjonowania Przystani Twórczej, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
6.    Każdy użytkownik dokonuje wpisu na Liście obecności.
7.    Użytkownik może pozostawić swój sprzęt muzyczny oraz własność wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8.    Pracownicy Przystani Twórczej, nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony w pracowni sprzęt.
9.    Każdy użytkownik może za zgodą pracownika Przystani Twórczej zaprosić Osoby towarzyszące, za których zachowanie ponosi pełną odpowiedzialność.
10.    Każdą nieobecność w czasie przeznaczonym na użytkowanie „Rockowego Orlika” należy zgłosić w sekretariacie Przystani Twórczej (np. telefonicznie).
11.    Harmonogram Rockowego Orlika regulujący godziny korzystania z pracowni jest ustalony na podstawie indywidualnych rozmów wyznaczonego pracownika Przystani Twórczej z użytkownikami pracowni.
12.    Harmonogram Pracowni Muzycznej może ulec zmianie.
13.    Pracownik odpowiedzialny za Rockowy Orlik sprawdza czy stan techniczno - użytkowy Pracowni Muzycznej nie budzi zastrzeżeń, w momencie przekazania użytkownikom dostępu do pracowni, jak i po jego zakończeniu.
14.    Każdy Użytkownik sprzętu muzycznego przed jego użytkowaniem sprawdza, czy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
15.    Zabrania się użytkowania w Rockowym Orliku - pracowni muzycznej nielicencjonowanego oprogramowania komputerowego.


Odpowiedzialność z tytułu użytkowania Przedmiotów Wyposażenia Rockowego Orlika

1.    Zakres odpowiedzialności z tytułu używania Sprzętu muzycznego, instrumentów muzycznych i sprzętu elektronicznego reguluje Wykaz Wyposażenia Rockowego Orlika, i Lista Obecności.
2.    Wykaz Wyposażenia Rockowego Orlika prowadzi wyznaczony pracownik Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Postępowanie na wypadek włamania, kradzieży lub dewastacji oraz pożaru i innych zdarzeń losowych
1.    W przypadku zauważenia śladów włamania, kradzieży lub dewastacji zabronione jest użytkowanie Rockowego Orlika.
2.    Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia regulują ogólne przepisy przeciwpożarowe.
Wyłączenia z dostępu do Rockowego Orlika
1.    Pracownik Przystani Twórczej odmówi wszystkim użytkownikom prawa do korzystania z Rockowego Orlika jeśli stwierdzi, że stan techniczno - użytkowy pomieszczeń oraz wyposażenia Rockowego Orlika zagraża życiu, zdrowiu lub może spowodować uszkodzenie zgromadzonego w nim sprzętu muzycznego, instrumentów muzycznych, sprzętu elektronicznego i  przedmiotów wyposażenia.
2.    Pracownik odmówi dostępu do Rockowego Orlika, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
3.    Pracownik Przystani Twórczej odmówi prawa do korzystania z Rockowego Orlika jeśli zachowanie użytkownika/ów lub osób im towarzyszących zagraża życiu, zdrowiu innych użytkowników oraz przedmiotów wyposażenia pracowni.

Prawa autorskie
1.    Wartości intelektualne powstałe w Rockowym Orliku należą do ich twórców i podlegają ochronie według polskich przepisów.


Postanowienia końcowe
1.    Użytkownicy i Osoby towarzyszące zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w myśl polskich przepisów w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji Rockowego Orlika - Pracowni Muzycznej oraz do celów reklamowych.
2.    Niniejszy Regulamin oraz pozostała dokumentacja Rockowego Orlika może podlegać aktualizacji przez dyrekcję Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury.