Zasady przetwarzania danych w Jeleniogórskim Centrum Kultury

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul.1 Maja 60. Dane gromadzone są w dwóch obiektach przy ul. 1 Maja 60
i ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze.

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną kontaktową mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884, adres e-mail: iodo.jck@gmail.com

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania powierzonych nam zadań i misji, w szczególności:
    • prowadzenia edukacji artystycznej dla wszystkich grup wiekowych,
    • organizacji imprez i wydarzeń (od kameralnych koncertów, po plenerowe widowiska) dla mieszkańców miasta i przebywających w nim turystów,
    • dokumentowania życia kulturalnego i społecznego mieszkańców Jeleniej Góry,
    • oraz prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń z realizacji wydarzeń i udzielonych nam dotacji.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia zorganizowanych przez nas zajęć lub do wygaśnięcia obowiązków przechowywania zgromadzonych danych wynikających z przepisów prawa.
Dokumentacja fotograficzna i filmowa przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących archiwów.

Inni odbiorcy danych

Powierzone nam przez Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane.
Państwa wizerunek (fotografie, filmy) zarejestrowane podczas organizowanych przez nas wydarzeń mogą zostać udostępnione na portalach i w mediach społecznościowych. Mogą zostać również włączone do zasobów archiwalnych JCK. Co ważne, jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na ich udostępnienie, prosimy o poinformowanie nas o tym. Podczas każdego z wydarzeń dyżurować będzie osoba, która przyjmie Państwa zgłoszenie; informację o tej osobie znajdziecie Państwo w Regulaminie imprezy umieszczonym na miejscu wydarzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Profilowanie

Państwa dane nie będą również podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).

Prawa osób powierzających nam dane

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć swoją decyzję. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych obowiązuje od chwili zgłoszenia i nie ma wpływu na wcześniejsze działania oraz na obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji sprawujących kontrolę i nadzór nad JCK.

Organizując spektakle i koncerty (zarówno kameralne, jak i plenerowe) posługujemy się prawem do domniemania zgody na przetwarzanie danych (w szczególności Pańśtwa wizerunku). Oznacza to, że kupując bilet na organizowane przez nas wydarzenia czy też biorąc udział w wydarzeniach niebiletowanych akceptujecie Państwo obowiązujące w JCK zasady przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu również prawo do przeniesienia powierzonych nam danych osobowych. Dane zostaną przygotowane i przekazane w ogólnie dostępnym formacie pliku lub w postaci wydruku.

Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. W przypadku, gdy dopatrzą się Państwo naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych wyjaśnień lub macie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych w JCK prosimy o kontakt mailowy: iod.jck@gmail.com